7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
7. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
8. a) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestna občina Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
8. b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023
8. c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnino – posamezni del št. 12 v stavbi št. 323, k.o. 1725 Ajdovščina v skupni izmeri 170,00 m2 na naslovu Gosposvetska cesta 1 v Ljubljani
11. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra (na nepremičninah z ID znakom: parcela 1740 146/13, parcela 1695 212/41, parcela 1723 1713/3, parcela 1723 1636/2, parcela 1723 1635/36, parcela 1723 1635/21, parcela 2636 979/4, parcela 1740 146/10, parcela 1740 146/14, parcela 1740 146/13, parcela 1740 146/12, parcela 1740 146/11, parcela 1740 146/18, parcela 1740 146/6, parcela 1740 146/17, parcela 1740 146/7, parcela 1740 146/16, parcela 1740 146/15, parcela 1740 146/8 in parcela 1740 146/9)
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek
13. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Zadobrova iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023
13. b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za leto 2022
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
18. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416
19. Predlog za ustanovitev neodvisne Komisije za ugotovitev poškodb na kanalu C0 po poplavah 4. in 5. 8. 2023 s predlogom za hitri postopek
20. Predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana – dopolnitev 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek
21. Zahteva za razpravo o katastrofalno neočiščenih cestnih odtokih v Mestni občini Ljubljana in sprejem sklepa, s katerim se Mestni upravi naloži, da zagotovi redno čiščenje in vzdrževanje cestnih odtokov