2. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

27. 2. 2023

Transkript seje

Dober dan želim. Lepo prosim. Spoštovane mestne svetnice, mestni svetniki, lepo prosim za pozornost. Pričenjamo z drugo sejo mestnega sveta MOL-a. Prisotnih je 43 svetnic in svetnikov. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Prijazno prosim, da izključite mobilne telefone, da ne motite delo mestnega sveta. Prehajamo na predlog dnevnega reda druge seje. Po sklicu ste prijeli predlog Svetniškega kluba Levica za umik predlagane 7. točke z naslovom Predlog Sklepa o soglasju določitve redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto in 2021. Ter predlog svetnice gospe Mojce Sojar za umik predlagane šeste točke z naslovom Predlog Sklepa o soglasju izplačila dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Šport Ljubljana za leto 2021 in pod B) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Šport Ljubljana za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela. Ostale točke predlaganega dnevnega reda se ustrezno preštevilči v primeru, da bi bilo to sprejeto. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Cela minuta je na voljo, izvolite prosim. Gospod Zakrajšek.

Samo sekundo, prosim. Ja, najlepša hvala. V Svetniškem klubu Levica menimo, da je Zdravstveni dom Ljubljana kot osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, da ni poskrbel za ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za prebivalke in prebivalce Ljubljane. Nadalje ugotavljamo, da za določitev delovne uspešnosti niso bili izpolnjeni naslednji pogoji s področja kakovosti izvajanja javne službe in to so vpeljava sistema kakovosti dela in poslovanja zavoda. Objektivno preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov storitev zavoda, uveljavitev predlogov izboljšav glede na rezultate preteklega leta, povečanje obsega ali zahtevnosti zdravstvenih storitev pri izvajanju zdravstvene, javne zdravstvene službe z vpeljavo novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev in optimizacija poslovnih procesov in racionalizacija delovnih nalog. To pomeni, da bi moralo vodstvo za naslednja področja prejeti 0 odstotnih točk. Poleg tega smo prejeli številne pritožbe čez delo in odnos direktorice zavoda do zaposlenih. Z ozirom na to se nam nikakor ne zdi primerno--

Hvala lepa. Temu pravimo včasih trenirat pred ogledalom. Gospa Sojar, izvolite.

Ja hvala lepa za besedo. Predlagam umik 6. točke dnevnega reda. Predlog nima namena, da bi kogarkoli učil kako se pripravlja gradivo in kdaj se ga posreduje službi za delo mestnega sveta, pač pa vsi tisti svetniki, ki nismo člani Odbora za šport in ne moremo biti nekako člani sveta javnega zavoda Šport Ljubljana iz poslanega gradiva ne moremo odločati o tem, da bi dodelili direktorici uspešnost za leto, delovno uspešnost za leto 2021 in pa za povečan obseg dela za leto 2022. Ti 2 točki, oziroma obe gradivi sta nepopolno pripravljeni, saj nimata niti sklepa sveta javnega zavoda, kar je nujno po poslovniku, da je priložen, niti ne utemeljujeta treh kriterijev, ki jih določa Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in so napisani v drugem členu.

Hvala lepa. Še kdo, prosim? Še jaz se bom javil k tej točki. Minuta. Jaz oba predloga zavračam, predvsem tudi predlog Levice za leto 2021, covidno leto, Zdravstveni dom Ljubljana je bil pojem, ker smo cepili skoraj pol milijona ljudi in 1. smo v Evropi uvedli drive-in testiranje. Tako, da jaz oba predloga zavračam. Gremo na glasovanje o celoti točki. Prosim za prisotnost. 37.

Glasovanje o prvem predlogu sklepa Levice za spremembo dnevnega reda, ki pravi, še enkrat: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 7. točka z naslovom Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021, umakne z dnevnega reda 2. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Prosim za vaš glas.

14 ZA,

23 PROTI.

Ni sprejeto.

In glasujemo sedaj o drugem predlogu sklepa gospe Mojce Sojar za spremembo dnevnega reda, ki pravi: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 6. točka z naslovom a) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2021; b) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela, umakne z dnevnega reda 2. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Prosim za vaš glas.

13 ZA,

28 PROTI.

Ni sprejeto.

In sedaj glasujemo o predlogu sklepa: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 2. seje mestnega sveta.

22 ZA,

9 PROTI.

Dnevni red je sprejet.

Gremo na točko 1.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKOV 1. SEJE IN 1. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Gradivo ste prejeli. Odpiram razpravo o obeh zapisnikih. Izvolite, gospod Primc. Primc, kar tam ostanite, lepo prosim. Držite se reda, velja za vse. Sedite tam, saj vas vidimo, zelo lepo. Izvolite prosim, bodite tam na svojem sedežu.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 7. točka z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021« umakne z dnevnega reda 2. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 6. točka z naslovom »a) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2021; b) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2022 iz naslova povečanega obsega dela«« umakne z dnevnega reda 2. seje mestnega sveta. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE O DNEVNEM REDU Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 2. seje mestnega sveta.

Lepo prosim, da uredite mikrofone tako, da bomo lahko mestni svetniki pokončno stali kot opozicijski svetniki, ne pa, da se bomo sklanjali tu pred mikrofonom.

Pokončno se usedite, pa je stvar rešena.

Te mikrofone je treba zrihtati, jaz mislim, da je pravica vsakega mestnega svetnika, da stoji, če hoče govoriti.

Vaš čas gre, kar izvolite.

Jaz imam predlog za dopolnitev zapisnika, in sicer k tretjih točki dnevnega reda, in sicer imam tudi pisno pripravljeno, da boste lahko dali na glasovanje. Zapisnik se ob 3. točki dnevnega reda dopolni z naslednjim besedilom. K razpravi je predsedujoči seji Zoran Janković najprej povabil mestne svetnice in svetnike Liste Zorana Jankovića in stranki Gibanje svoboda. Nato je povabil še vse ostale mestne svetnice in svetnike. K razpravi se je prijavilo skupaj 12 mestnih svetnic in svetnikov, in sicer v naslednjem vrstnem letu dr. Dunja Piškur Kosmač, dr. Dunja Labović Begović, Mojca Sojar, Igor Horvat, Maruša Babnik, Ksenja sever, Aleš Primc, Urška Honzak, Arne Jakob Zakrajšek, Petra Blajhribar Kubo in Jasmin Feratović. Jaz mislim, da to kar predlagam ustreza dejanskemu poteku seje in je prav, da je to zapisano v zapisniku. Ker šlo je za škandal, ko je večina v mestnem svetu odvzela pravico razpravljati opoziciji, šlo je za prepoved svobode govora in je prav, da se ve katere mestne svetnice in svetniki smo bili prijavljeni k besedi. In prosim, da podprete, ker gre zgolj in samo za zapis dejanskega stanja poteka seje.