1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 1. 2023

Transkript seje

Spoštovane svetnice, svetniki, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Pričenjamo z prvo izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Na seji je navzočih 42 svetnic in svetnikov. Smo sklepčni. Svojo odsotnost je opravičila gospa Francka Trobec. V začetku te seje prijazno prosim, da izklopite mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. Preden nadaljujemo vas želim obvestiti, da bo imela Mestna občina Ljubljana v novem mandatu 6 podžupanov in sicer gospoda Dejana Crneka, gospoda Aleša Čerina, gospo Tjašo Ficko, gospoda prof. Janeza Koželja, gospoda Boštjana Koritnika in gospoda Sama Logarja. Dejan Crnek in Tjaša Ficko bosta funkcijo podžupana oz. podžupanje opravljala poklicno. V skladu s 93. členom Poslovnika mestnega sveta Mestne občine Ljubljana odloča mestni svet o mandatnih vprašanjih na začetku seje. Prejeli ste predlog ugotovitvenega sklepe Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, o podelitvi mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana gospodu Danilu Šariću. Prosim gospoda Čerina, predsednika komisije, da poda uvodno obrazložitev.

Hvala lepa za besedo gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi. Naš kolega gospod Šarič je bil pod srečno številko 19 na volitvah in župan pa na 1. mestu seveda. In ker je župan sprejel župansko funkcijo preide naslednji mandat na srečno številko 19. Hvala lepa.

Gremo na razpravo o predlogu ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata članu Mestne občine Ljubljana. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost. Kar počasi, bom počakal. 41.

Glasovanje poteka o predlogu ugotovitvenega sklepa: Mestni svet MOL-a potrdi mandat članu Mestnega sveta MOL-a Danilu Šariću. Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

Prosim za vaš glas.

42 ZA,

0 PROTI.

Naj kar notri pride, da bo lahko delal zdaj.

PREDLOGA UGOTOVITVENEGA SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Danilu ŠARIĆU. Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

Dobil si 42 glasov, vse prisotne. Tako, da lahko povabiš kolegice in kolege na pijačo, potem ko bo večerja. Prehajamo na dnevni red današnje seje. Prejeli ste sklic prave izredne seje Mestnega sveta MOL-a z naslednjim dnevnim redom: Kadrovske zadeve, Predlog Sklepa o financiranju političnih strank, Ukrepi za zagotovitev izbranega osebnega oz. družinskega zdravnika za vse prebivalce Ljubljana v bližini kraja bivanja. Od dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL-a ne razpravlja in ne glasuje. Prosim?

Najprej županu hvala lepa za sklic te izredne seje, ki je pravzaprav dvojna izredna seja in bi bilo bolj prav, da bi bile dve sklicane, ampak o tem ne bi, se mi pa zdi, da je problematična 3. točka, in sicer zahteva za sklic izredne seje je vsebovala dnevni red z 13. točkami dnevnega reda. Mi imamo pa na tej izredni seji samo eno točko dnevnega reda in se mi zdi, da na ta način se bo drastično lahko omejila razprava o 13-ih zelo različnih temah, 13-ih zelo različnih rešitvah, ki so opredeljene v vsaki točki dnevnega reda, zato predlagam in prosim, da ima izredna seja na temo zagotovitve osebnega zdravnika za vse prebivalke in prebivalce Ljubljane 13 točk dnevnega reda. Hvala lepa.

Odgovor je ne, kar piše v množini ukrepi in o teh ukrepih bomo vseh 13 točk obravnavali. Konec koncev bo prvopodpisana predstavila te ukrepe tako, da odgovor je ne. In tudi, če dam na glasovanje bo odgovor ne.

AD 1. KADROVSKE ZADEVE

Gradivo ste sprejeli po sklicu seje. Prosim gospoda Čerina, da podal uvodno obrazložitev predlogov sklepov komisije.

Najpomembnejše delo, ki ga imela komisija za to sejo je bilo predlog razporeditve mestnih svetnikov in predstavnikov meščanov in meščank v odbore in v komisije. Par uvodnih pojasnil bi vam rad dal. Prvo, mi ne delamo nobene razlike med članstvom v odboru ali pa v komisiji. Drugo, največ glasov oziroma v mestnem svetu ima LZJ in GS in seveda tisti, ki ima več glasov tudi ima prvo možnosti izbire. Prvo mi in potem pa GS in tako dalje. In ti 2 skupini imata sklenjeno koalicijsko pogodbo. Statut in poslovnik mesta Ljubljana določata, da se članstvo v delovnih telesih mestnega sveta, komisij je 6, odborov pa 13, praviloma določa glede na sedeže v mestnem svetu. Mislim, da smo v celoti, ne bomo rekel, da smo smo uspeli do zadnjega mesta razporediti, ampak zelo, zelo smo se pa približali temu. Upoštevali smo v 1. vrsti predloge in želje svetniških skupin kam želijo uvrstiti posameznika predstavnika. Tako, da še nekaj. Po volitvah je bila oblikovana svetniška skupina samostojnih svetnikov. Formalnopravno je to svetniška skupina na volitvah ali pa po volitvah. Vsebinsko pa jaz sam tu vidim razliko. Ena stvar je tisti, ki so uvrščeni v mestni svet na podlagi rezultata, druga stvar pa tisti, ki so oblikovali svetniško skupino po volitvah. Tako, da predlagam, da ta predlog sprejmete. Hvala lepa.

Predlagam, da mestni svet o vseh predlogi sklepov o imenovanju članov odbora in komisiji, ki jih bom predstavil eno pod drugo, pa boste gor gledali, lepo prosim razpravlja skupaj in o njih glasuje naenkrat. Mi sedaj prehajamo na obravnavo predlogov sklepov komisije.

Proceduralno bi imel jaz eno.

Izvolite gospod Igor Horvat.